Skip to main content

Hệ thống văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
2117/UBND-TNMT
30-10-2023
18/KH-HĐND
24-10-2023
269/CV-VH&TT
27-10-2023
20/2023/QĐ-UBND
11-10-2023
1730/QĐ-UBND
27-10-2023
82/TB-BCĐ
06-10-2023
211/UBND-VH
09-10-2023
61/KH-HĐNVQS
03-10-2023
33/TB-DVNN
24-10-2023
87/QĐ-UBND
03-10-2023
94/QĐ-UBND
24-10-2023
45-TB/ĐU
25-10-2023
143-CV/ĐU
26-09-2023
62/KH-HĐNVQS
09-10-2023
192/UBND-YT
14-10-2023
86/TB-UBND
13-10-2023
1855/UBND-VP
26-09-2023
80b/QĐ-UBND
01-09-2023
198/UBND-CA
26-09-2023
59/KH-UBND
25-09-2023

About