Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

Bà Nguyễn Thị Phượng - Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ Quốc

Bà Nguyễn Thị Phượng - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

Bà Hồ Thùy Dung - Chủ tịch Hội Nông dân

Bà Hoàng Thị Vân Anh - Bí thư Đoàn thanh niên

Ông Nguyễn Tuấn Dự - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

About