Skip to main content

THÔNG BÁO Lịch tổ chức Hội nghị cử tri tại các khu phố trên địa bàn thị trấn

Căn cứ Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 16/02/2024 của UBND huyện Hữu Lũng về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 -2025 thuộc huyện Hữu Lũng; Kết luận số 256-KL/HU ngày 16/02/2024 của Huyện ủy Hữu Lũng kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về Đề án chi tiết sắp sếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Hữu Lũng giai đoạn 2023 -2025. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 16/02/2024 của UBND huyện Hữu Lũng về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình thông qua HĐND các cấp về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã thuộc huyện Hữu Lũng giai đoạn 2023-2025.

Ngày 19/02/2024, UBND thị trấn ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 19/02/2024 Tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình thông qua HĐND thị trấn  về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính thị trấn Hữu Lũng giai đoạn 2023 – 2025 theo lịch cụ thể như sau:

 

S

TT

Tên đơn vị

Ngày, tháng, năm tổ chức Hội nghị

Phân công dự Hội nghị

1

Khu An Ninh

Tối 19h30’

Ngày 11/3/2024

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy; ông Đào Mạnh Tiến, phụ trách khu An Ninh

2

Khu Na Đâu

Chiều 14h00’

Ngày 13/3/2024

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy; ông Lương Thanh Tùng, phụ trách khu Na Đâu

3

Khu Tân Lập

Chiều 14h00’

Ngày 14/3/2024

Đại diện lãnh đạo UBND; ông Nguyễn Tuấn Dự, phụ trách khu An Ninh

4

Khu Tân Hòa

Chiều 14h00’

Ngày 15/3/2024

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy; bà Pi Năng Nguyệt Nga, phụ trách khu Tân Hòa

5

Khu Tân Mỹ I

Chiều 14h00’

Ngày 16/3/2024

Đại diện lãnh đạo HĐND; ông Hứa Vũ Linh Phương, phụ trách khu Tân Mỹ I

6

Khu An Thịnh

Tối 19h30’

Ngày 16/3/2024

Đại diện lãnh đạo HĐND; ông Nguyễn Minh Quyết, phụ trách khu An Thịnh

7

Khu Tân Mỹ II

Chiều 14h00’

Ngày 17/3/2024

Đại diện lãnh đạo UBND; bà Hồ Thùy Dung, phụ trách khu Tân Mỹ II

8

Khu Cầu Mười

Chiều 14h00’

Ngày 18/3/2024

Đại diện lãnh đạo HĐND; bà Hoàng Thị Vân Anh, phụ trách khu Cầu Mười

 

Tổng số cử tri tại thị trấn trong diện sáp nhập là khoảng 1.015 người. Dự kiến việc lấy ý kiến cử tri sẽ được tiến hành đến hết ngày 18/3/2024. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri sắp xếp sẽ tiếp tục triển khai các bước theo đúng Kế hoạch của huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025./.

Qua đó nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung quá trình triển khai thực hiện Đề án sáp nhập xã Sơn Hà với Thị trấn Hữu Lũng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức phù hợp; thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội, góp phần thực hiện tốt việc sáp nhập xã Sơn Hà với Thị trấn Hữu Lũng

                                                                                Vũ Mến, Công chức Văn hóa – xã hội

About