Skip to main content

Thị trấn Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tuyên truyền đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri

Theo quy định tại Nghị quyết số 35 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2030, huyện Hữu Lũng có một thị trấn thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Tuy nhiên, căn cứ các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt là vị trí địa lý của các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp, UBND huyện Hữu Lũng  xây dựng Đề án sáp nhập nguyên hiện trạng thị trấn Hữu Lũng với xã Sơn Hà thành một thị trấn Hữu Lũng mới, dự kiến tên sau sáp nhập là thị trấn Hữu Lũng.

Hiện nay, xã Sơn Hà (có diện tích tự nhiên 6,05 km2, đạt 12,10% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 5.172 người (44,99% người Dân tộc thiểu số), đạt 229,87% so với tiêu chuẩn quy định) vào thị trấn Hữu Lũng (có diện tích tự nhiên 4,82 km2, đạt 34,46%; quy mô dân số 11.686 người (32,46% người Dân tộc thiếu số), đạt 292,15% so với tiêu chuẩn quy định) thành 01 Đơn vị hành chính cấp xã mới. Như vậy, so với tiêu chuẩn, cả xã Sơn Hà và thị trấn Hữu Lũng đều không đạt về diện tích tự nhiên. Do đó, huyện Hữu Lũng đã xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành cấp chính cấp xã huyện Hữu Lũng giai đoạn 2023-2025 và Phương án thành lập đơn vị hành chính đô thị cùng cấp.

    02 đơn vị có vị trí địa lý thuận lợi; có sự tương đồng về phong tục, tập quán, lịch sử quá trình hình thành phát triển, truyền thống, văn hóa, sinh hoạt của người dân. Vì vậy, sau khi sáp nhập sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, tạo thuận lợi phát huy nguồn đất đai, điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực và thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

    Căn cứ nội dung hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, đối tượng lấy ý kiến đợt này là cử tri của xã Sơn Hà và Thị trấn Hữu Lũng là công dân có từ đủ 18 tuổi trở lên được ghi trong Giấy khai sinh, tính đến ngày UBND cấp xã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không vi phạm pháp luật được lập trong danh sách.

    Để thực hiện thành công Đề án sắp xếp 02 đơn vị thành một đơn vị hành chính mới và tỷ lệ cử tri tán thành đạt từ 92% trở lên. Để thực hiện quy trình lấy ý kiến cử tri đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, địa phương thị trấn Hữu Lũng đã tập trung rà soát, lập, niêm yết danh sách cử tri và công khai danh sách tại nhà văn hóa các khu phố và trụ sở UBND thị trấn trong thời gian từ ngày 20/02/2024 đến ngày 20/3/2024. Theo Kế hoạch, việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo khu.

Đồng chí Bàng Đức Cường, huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bàng Đức Cường – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn phát biểu tại Hội nghị tại khu An Ninh thị trấn Hữu Lũng

     Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Bàng Đức Cường – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn nhấn mạnh việc lấy ý kiến cử tri về chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính gồm: thị trấn Hữu Lũng và xã Sơn Hà để thành một đơn vị hành chính mới thuộc huyện Hữu Lũng là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, cần sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, của toàn thể cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân. Từ đó triển khai có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính của huyện.

                                                                                                     Vũ Mến

 

About