Skip to main content

Hữu Lũng khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2023

Hữu Lũng khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2023

 

Đồng chí Đinh Đức Chính, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

Đồng chí Đinh Đức Chính, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc

 

Nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị; những vấn đề mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền; những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với công tác lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của huyện Hữu Lũng trong tình hình mới. 

Sáng ngày 14/8, Huyện ủy Hữu Lũng phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 112 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4) lớp thứ nhất năm 2023.

Giảng viên trường chính trị Hoàng Văn Thụ

Giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn truyền đạt các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng

 

Tại đây, các học viên được giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ truyền đạt những nội dung cơ bản thuộc 7  chuyên đề, gồm: Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương; Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay; Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Thực hiện chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn địa phương; Công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương hiện nay. Cũng tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe báo cáo thực tiễn địa phương và viết thu hoạch cuối khóa.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Theo kế hoạch của Huyện ủy Hữu Lũng, chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4) năm 2023 được chia làm 2 lớp với tổng số 224 học viên, lớp thứ nhất diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18/8/2023, lớp thứ 2 từ ngày 2 đến ngày 6/10/2023.

Nguồn tin: huulung.langson.gov.vn

About