Skip to main content

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI Dự thảo báo cáo đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bản tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật thị trấn Hữu Lũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI

Dự thảo báo cáo đạt chuẩn tiếp cận pháp luật,

Bản tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật thị trấn Hữu Lũng

            Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ Tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

            Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ Tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút,  ngày 31 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở UBND thị trấn Hữu Lũng,UBND thị trấn Hữu Lũng phối hợp với Uỷ Ban MTTQ Việt Nam thị trấn Hữu Lũng tiến hành niêm yết công khai Dự thảo báo cáo đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bản tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật thị trấn Hữu Lũng

            I. THÀNH PHẦN

1. Ông: Nguyễn Quang Nhuệ - Chủ tịch UBND thị trấn

2. Ông: Nguyễn Khắc Cường - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn

3. Ông: Hứa Vũ Linh Phương – Công chức Tư pháp - hộ tịch, Người ghi biên bản

II. NỘI DUNG

1. Tiến hành niêm yết công khai Dự thảo báo cáo đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bản tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật thị trấn Hữu Lũng

2. Thời gian niêm yết công khai: 05 ngày, Từ 08 giờ 00 phútngày 31 tháng 12 năm 2022 đến 08 giờ 00 phút ngày 04 tháng 01 năm 2022

3. Địa điểm niêm yết: Trụ sở UBND thị trấn Hữu Lũng, Trang thông tin điện tử thị trấn Hữu Lũng.

4. Trong thời gian niêm yết công khai, mọi kiến nghị, phản ánh về nội dung Dự thảo báo cáo đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bản tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật thị trấn Hữu Lũng xin gửi về UBND thị trấn Hữu Lũng, số 25a đường 19/8, thị trấn Hữu Lũng, Hữu Lũng, Lạng Sơn, số điện thoại 02053.825.156

Biên bản kết thúc vào hồi 08 giờ 15 phút cùng ngày, đại diện các bên nhất trí ký tên dưới đây./.

UBND THỊ TRẤN HỮU LŨNG
 

 

 

 

 

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THỊ TRẤN

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

 

 

 

About