Skip to main content

Hội Nông dân khu An Ninh phát huy vai trò Tổ nông dân tự quản trong giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường

 

          Thực hiện Quyết định số 13-QĐ/HNDTT ngày 19/7/2023 của hội nông dân thị trấn về việc thành lập mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự”. Quyết định số  14-QĐ/HNDTT ngày 19/7/2023 của hội nông dân thị trấn về thành lập mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”. Ngày 21/7/2023 chi Hội Nông dân khu An Ninh thị trấn Hữu Lũng tổ chức gắn biển mô hình tổ “Nông dân tự quản về an ninh trật tự” tại tại đoạn đường ngõ 99 đường Chi Lăng, khu An Ninh thị trấn Hữu Lũng và mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường” tại ngõ 103 đường Chi Lăng khu An Ninh gồm có 30 thành viên tham gia.

Gắn biển mô hình tự quản về An Ninh trật tự

         Gắn biển mô hình nhân dân tự quản về an ninh trật tự

Đây là một trong những mô hình điểm trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng. Qua đó, huy động được sức mạnh, khả năng sáng tạo, sự giúp đỡ của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an các cấp. Mô hình tổ nông dân tự quản gắn với các phong trào cụ thể ở địa phương, đặc biệt là các cuộc vận động xây dựng  phong trào xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Ðồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và công tác bảo đảm an ninh trật tự hiệu quả hơn.

Mô hình tự quản về vệ sinh môi trường

          Với cách làm sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên, đến nay cán bộ và nhân dân khu phố An Ninh rất tự hào vì là địa phương có môi trường sạch, đẹp. Các hoạt động thông tin tuyên truyền về nội dung bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên, có tác dụng tích cực, tạo thành phong trào trên địa bàn, giúp người dân xây dựng “thói quen tốt” về bảo vệ môi trường. Hoạt động tự quản bảo vệ môi trường đã có tác dụng lớn cho công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường ở các khu dân cư, đặc biệt là đã phát huy được vai trò của các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư tự giác tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường.

Vũ Mến

About