Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN HỮU LŨNG

 

 

1. Bàng Đức Cường, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Di động: 0392769288

2. Ninh Ngọc Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Di động: 0971459023

3. Nguyễn Quang Nhuệ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

Di động : 0982569199; Cơ quan: 02053726748

4. Hoàng Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND

Di động: 0394653908

5. Nguyễn Khắc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam

Di động: 0978656888

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN HỮU LŨNG

 

1. Hoàng Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND

Di động: 0394653908

2. Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn, Trưởng Ban kinh tế

Di động: 0357290215

3. Bùi Bích Phương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng Ban pháp chế

Di động : 0919798713;

 

About