Skip to main content

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN HỮU LŨNG

 

 

1. Bàng Đức Cường, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Di động: 0392769288

2. Ninh Ngọc Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Di động: 0971459023

3. Nguyễn Quang Nhuệ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

Di động : 0982569199; Cơ quan: 02053726748

4. Hoàng Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND

Di động: 0394653908

5. Nguyễn Khắc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam

Di động: 0978656888

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN HỮU LŨNG

 

1. Hoàng Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND

Di động: 0394653908

2. Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn, Trưởng Ban kinh tế

Di động: 0357290215

3. Bùi Bích Phương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng Ban pháp chế

Di động : 0919798713;