Skip to main content
Trích yếu GIẤY MỜI Dự Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Giáo dục hoà nhập đối với người khuyết tật trên địa bàn Thị trấn Hữu Lũng năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Tổ chức ra mắt lực lượng tham gia đảm vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 024 - 2030" trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ tại thị trấn Hữu Lũng năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh sách xác định dạng tật và mức độ khuyết tật cho người khuyết tật theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH. (Họp xét ngày 18/6/2024)
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho các khu năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Văn bản của Xã

About