Skip to main content
Trích yếu Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ qUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2030
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Nghị định quy đinh chị tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Về việc Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Văn bản trung ương

About