Skip to main content
Trích yếu Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Hữu Lũng, giai đoạn 2023-2025 Đơn vị soạn thảo: Văn phòng Huyện uỷ Hữu Lũng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Kết luận

About