Skip to main content

Triển khai cài đặt sổ tay đảng viên trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng

Việc triển khai Nền tảng số STĐV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của Đảng ủy thị trấn Hữu Lũng. Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy Đảng ủy thị trấn chỉ đạo tổ công nghệ, cán bộ công chức xuống khu phố tổ chức hướng dẫn cài đặt cho đảng viên tại các buổi sinh hoạt chi bộ. Sau 2 ngày triển khai cài đặt kết quả như sau: 267/724 đảng viên. Dự kiến hoàn thành trước ngày 20/5/2023. Đây giải pháp quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt đảng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên trên địa bàn. Nền tảng số STĐV còn góp phần xây dựng chi bộ đảng thông minh theo tinh thần, mục tiêu xây dựng đô thị văn minh.

triển khai cài đặt sổ tay đảng viên tại chi bộ khu An Ninh

Nền tảng số STĐV bao gồm nhiều tính năng như: cung cấp thông tin, cung cấp các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận các cấp; hỗ trợ sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; hỗ trợ công tác nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; tương tác giữa cấp ủy với đảng viên, đảng viên với đảng viên; đánh giá đảng viên…

Bên cạnh đó trong quá trình triển khai gặp không ít khó khăn như sau: số lượng đảng viên trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng đông, trên 80% các đồng chí cán bộ hưu trí nghỉ hưu việc sử dung tiếp cận công nghệ thông tin còn gặp nhiều khó khăn. Một số điện thoại thông minh hệ điều hành thấp vậy nên không thể tải và cài đặt ứng dụng.

                                            Vũ Mến