Skip to main content
Trích yếu NGHI QUYET CỦA BAN CHAP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức chính trị-xã hội cac hrcmg tham gia ding viec o them, to din pho tren dia ban tinh I4ng Son giai don 2024 - 2030
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ qUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2030
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu NQ Về miễn lệ phí đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2030
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Nghị quyết

About