Skip to main content
Trích yếu Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười (Kỳ họp giữa năm 2024) HĐND thị trấn khóa XVIII giữa Đại biểu HĐND cấp huyện, thị trấn với cử tri thị trấn Hữu Lũng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Hữu Lũng 6 tháng đầu năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của HĐND thị trấn Hữu Lũng 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của HĐND thị trấn Hữu Lũng 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu BÁO CÁO Kết quả thực hiện chế đô chính sách đối với Người có công và công tác bảo trợ xã hội năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính quý II và 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Báo cáo Kết quả tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hữu Lũng, giai đoạn 2023 - 2025
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu BÁO CÁO Kết quả rà soát công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa của UBND thị trấn Hữu Lũng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Báo cáo đánh giá và đề nghị công nhận thị trấn Hữu Lũng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu BÁO CÁO Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận thị trấn Hữu Lũng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm2022
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Báo cáo

About