Skip to main content

Đẩy mạnh thực hiện cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID)

Đẩy mạnh thực hiện cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID)

 

Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, UBND huyện đã ban hành Công văn số 656/UBND-CAH, ngày 14/4/2023 về mở đợt cao điểm thu nhận, vận động, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) trên địa bàn huyện. Trong thời gian qua, các ban ngành, cơ quan, tổ chức đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID và từng bước sử dụng các tiện ích từ ứng dụng VNeID: thực hiện thông báo lưu trú, tích hợp căn cước công dân gắn chíp và nhiều loại giấy tờ quan trọng thực hiện các thủ tục hành chính, thông tin thành viên hộ gia đình (đây là một trong các phương thức sử dụng thông tin công dân để thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy).

Sau hơn 20 ngày triển khai mở đợt cao điểm thu nhận, vận động, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), tính đến ngày 05/5/2023 trên địa bàn huyện đã cài đặt, đăng ký được 28.355 tài khoản định danh điện tử, trong đó kích hoạt được 4.600 tài khoản, kết quả kích hoạt còn thấp, nguy cơ không đạt tiến độ và chỉ tiêu kích hoạt 48.200 tài khoản, xong trước ngày 20/6/2023, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện. Căn cứ chỉ tiêu toàn quốc cấp 50 triệu tài khoản định danh điện tử, tỉnh Lạng Sơn cấp 340.000 tài khoản định danh điện tử, huyện Hữu Lũng được giao chỉ tiêu cấp 48.200 tài khoản định danh điện tử. UBND huyện ban hành công văn số 791/UBND-CAH ngày 05/5/2023 V.v đẩy mạnh thực hiện cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID)yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tập trung chỉ đạo có hiệu quả một số nội dung sau:

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công văn số 656/UBND-CAH ngày 14/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về mở đợt cao điểm thu nhận, vận động kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. Quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu trong việc đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các giao dịch, nhất là giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công.

Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (Hoàn thành xong trước ngày 21/5/2023).

VNeID

Kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chỉ tiêu đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử được giao, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử mức 1 và thu nhận hồ sơ, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2; giao chỉ tiêu cho các thôn, khu phố và thực hiện kiểm soát kết quả thực hiện. Huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị tại địa phương, đặc biệt là cán bộ công chức, viên chức cấp xã, cán bộ, giáo viên các trường học, tổ Đề án 06 và tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn để phối hợp với lực lượng Công an trong vận động đăng ký, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác cấp tài khoản định danh điện tử của huyện, tăng cường thời lượng, tin, bài phổ biến về vai trò, ý nghĩa của tài khoản định danh điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện.

 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện phát huy vai trò xung kích, đi đầu, tổ chức triển khai toàn diện, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân để phối hợp với các cấp chính quyền, lực lượng Công an trực tiếp hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử đến từng cá nhân, hộ gia đình để nâng cao kết quả cấp định danh điện tử.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về UBND huyện (qua Công an huyện) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Nguồn tin: Trang chủ | Huyện Hữu Lũng (langson.gov.vn)