Skip to main content

Đảng ủy thị trấn Hữu Lũng nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ thị trấn Hữu Lũng giai đoạn 1940 đến 2020.

Nhận thức rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong giai đoạn hiện nay. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống trên địa bàn thị trấn luôn được cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -  xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ”Về tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống”.

Hội thảo Lịch sử Đảng bộ thị trấn giai đoạn 1940-2020

Từ năm 1940 đến 2005, Đảng ủy đã sưu tm, biên son, phát hành được cun lch s Đảng b th trn. Năm 2022 tiếp tục biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung sắp xếp lại bố cục cuốn lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1940 đến 2005 và từ năm 2005 đến 2020, do  có nhiều lỗi về chính tả nội dung, bố cục. Để hoàn thiện cuốn lịch sử Đảng bộ giai đoạn từ 1940-2020 cần được cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện, đầu tư về cơ sở vật chất, đảm bảo về kinh phí để triển khai thực hiện. Công tác biên soạn cuốn lịch sử trước khi phát hành được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đáp ứng được yêu cầu, bảo đảm chất lượng, đầy đủ thông tin, đảm bảo tính đảng, tính khoa học, phản ánh chân thực, khách quan quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và phát triển của đảng bộ, các ngành qua các thời kỳ lịch sử, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn. Cuốn sách là tài liệu quan trọng góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đến tháng 5/2023, Đảng ủy thị trấn Hữu Lũng đã hoàn thiện cuốn lịch sử Đảng bộ và đang trong thời gian hoàn thiện hồ sơ xuất bản.

 

 

Hoàng Thị Tuyết Lan