Skip to main content

BÁO CÁO Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận thị trấn Hữu Lũng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN HỮU LŨNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /BC-UBND

(Dự Thảo)

Thị trấn Hữu Lũng, ngày30 tháng 12 năm 2022

 

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận thị trấn Hữu Lũng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm2022

 

I. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

UBND thị trấn Hữu Lũngđã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 21/01/2022 về việc Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giảiở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Quyếtđịnh số 329/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 về việc phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức thị trấn phụ trách theo dõi tiêu chí, chỉ tiêu chấm điểm chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu

a) Đối với tiêu chí 1:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 02/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10/10 điểm.

b) Đối với tiêu chí 2:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 01/06 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 27/30 điểm.

c) Đối với tiêu chí 3:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 01/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 03/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/03 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10.5/15 điểm.

d) Đối với tiêu chí 4:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/05 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 20/20 điểm.

đ) Đối với tiêu chí 5:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 04/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/04 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 25/25 điểm.

3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.

b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 92.5/100 điểm (sau khi làm tròn).

c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.

II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục

  1. Thuận lợi

Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật luôn được sự quan tâm chỉ đạo UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND  cùng các ban ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

  1. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện quyếtđịnh 25/2021/QĐ-TTg nên trong quá trình thực hiện vẫn còn những bỡ ngỡ, khó khăn nhấtđịnh, do vẫn quen thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại quyếtđịnh 619/QĐ-TTg.

  1. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục

Để công tác chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện đồng bộ, thống nhất cũng như nâng cao hiểu biết của cán bộ, công chức, nhân dân về tàm quan trong của công tác chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND thị trấn đề xuất UBND huyện quan tâm hơn nữa đến công tác chuẩn tiếp cận pháp luật, phân bổ kinh phí cũng như thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, hiểu biết để làm tốt hơn nữa công tác chuẩn tiếp cận pháp luật.

III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện

1. Mục tiêu thực hiện

Xácđịnh việc đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, hàng nămĐảngủy, HĐND, UBND thị trấn luôn quan tâm chỉđạo sát sao việc theo dõi thực hiện các nhiệm vụ được giao qua đó giữ vũng danh hiệu thị trấn Hữu Lũngđạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Kế hoạch thực hiện

Qua việc tựđánh giá, chấmđiểm chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, vẫn còn một số nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu chưađạtđiểm tốiđa, do vậy trong thời gian tới các đồng chí được phân công theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để kết quảđạt được cao hơn trong năm sau.

IV. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ủy ban nhân dân thị trấn Hữu Lũng kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xem xét, quyết định công nhận thị trấn Hữu Lũng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Kèm theo báo cáo này gồm có:

1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;

2. Danh mục tài liệu kiểm chứng;

3. Biên bản hợpđánh giá thị trấn Hữu Lũngđạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

 


Nơi nhận:
- UBND huyện Hữu Lũng
- TT. Đảngủy, HĐND thị trấn;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
 

 

 

 

Nguyễn Quang Nhuệ